+ 86-18052080815 | info@harsle.com
Jsi tady: Domov » Podpěra, podpora » Blog » Rychlé upínací zařízení pro nejméně jeden nástroj obráběcího stroje

Rychlé upínací zařízení pro nejméně jeden nástroj obráběcího stroje

Zobrazení:25     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2018-07-06      Původ:Stránky

Zeptejte se

  Abstraktní

  Rychlé upínací zařízení pro alespoň jeden nástroj obráběcího stroje, zejména pro alespoň jeden ohýbací nebo okrajový razník ohýbacího nebo okrajového lisu, obsahující upínací člen a bezpečnostní a drženíprostředky pro nástroj, přičemž upínací člen je opatřen záběrovým páskem, který je předpjatý pro záběr s protisměrným otvorem na dříku nástroje a který je uzpůsoben pro ovládání centrálním ovládacím členem ve směruoproti jeho předpětí.

  Obrázky (3)

Rychlé upínací zařízení pro alespoň jeden nástroj obráběcího stroje (2)Rychlé upínací zařízení pro alespoň jeden nástroj obráběcího stroje (1)

Rychlé upínací zařízení pro alespoň jeden nástroj obráběcího stroje (3)

  Popis

SPECIFIKACE

  1. Vynález vynálezu

  Rychlé upínací zařízení pro alespoň jeden nástroj obráběcího stroje, zejména pro alespoň jeden ohybový nebo okrajový razník ohýbacího nebo okrajového lisu, obsahuje upínací člen jako pohyblivou částdržák nástroje pro záběr s dříkem nástroje, přičemž uvedený upínací člen je opatřen bezpečnostním a přidržovacím prostředkem pro vkládání nebo vyjímání nástroje v podstatě svislém směru vzhledem k držáku nástroje.

  2. Stručný popis dosavadního stavu techniky

  Operace pro výměnu nástrojů prováděné v případě obráběcích strojů pro obrábění kovů, jako jsou lemovací nebo ohýbací lisy, často způsobují jisté potíže, protože množství nástrojů, zejména ohýbacích nebo okrajových razníků,držet v jednom držáku nástrojů a protože nástroje mají často značnou váhu. Držák nástrojů je ve většině případů opatřen profilem, který má horizontální výčnělky, které zabírají komplementární protiprojekce na dříku nástroje; tentomá za následek, že takové nástroje mohou být vloženy do držáku nástrojů jako horní nástroj pouze ze strany, to znamená ve směru pracovní linie, jako je ohybová nebo okrajová čára. To nutně vyžaduje nevýhodu nejenpoměrně obtížné manipulace, ale také dostatečné množství bočního prostoru přiléhajícího k hornímu nástroji stroje.

  Pro zlepšení takových upínacích zařízení je proto známo držet ohýbací nebo okrajový razník v držáku nástroje na horním nástroji pouze postranním upínacím tlakem a současně zajistit upínací člen s jistotou a drženímprostředky, které jsou pružně předpjaté pro záběr s komplementárními tvarovými prvky na dříku nástroje tak, že i když je upínací síla uvolněna, nástroj bude zabráněn vypadnutí z držáku nástroje a může(DE-A-31 36 450), který je dále uložen do držáku nástrojů na horním nástroji zespodu proti předpětí bezpečnostního a přidržovacího prostředku.

  Výše zmíněné zařízení je však relativně komplikované a vyžaduje samostatnou, otočnou přídržnou desku na upínacím zařízení, přičemž přídržná deska je navíc opatřena pro upevnění bezpečnostních a přidržovacích prostředkůout-of-engagement pozice.

  STRUČNÝ POPIS VÝKRESU

  Následující vynález bude podrobně vysvětlen na základě jednoho provedení a připojených výkresů, ve kterých:

  Řádek 4 - 4 z obr. 1 znázorňuje pohled v řezu na držák nástrojů opatřený rychloupínacím zařízením a tvořící součást ohybového nebo okrajového lisu (bez nástroje);

  Obr. 2 znázorňuje držák nástroje podle obr. 1 s vloženým ohýbacím lisovníkem, přičemž uvedený ohýbací razník je upnut v držáku nástroje pomocí rychlého upínacího zařízení;

Obr. 3 znázorňuje pohled shora na upínací desku rychlého upínacího zařízení podle obr. 1 a 2;

  Obr. 4 znázorňuje řez podél čáry 4 - 4 z obr. 3.

 DETAILNÍ POPIS

  V následujícím bude vysvětleno jedno provedení rychlého upínacího zařízení, přičemž uvedené rychlé upínací zařízení je upraveno pro upnutí ohýbacího razníku jako horní nástroj ohýbacího lisu.

Zatímco obr. 1 a 2 vysvětlují rychlé upínací zařízení bez a s vloženým (upnutým) ohýbacím razníkem, Obr. 3 a 4 se týkají aktuálního upínacího členu, viz. upínací desku.

  Držák 1 nástroje je uložen v horní části ohýbacího lisu způsobem, který není v tomto spojení detailně znázorněn; je to zhruba znázorněno upevňovacím dílem 2, který je k němu připevněn držák 1 nástroje pomocíšrouby 3, na obr. 1 a 2.

  Držák 1 nástroje se skládá ze stacionárního přídržného prvku 4 nástroje, majícího upínací plochu (4a) a pohyblivého držáku nástroje, konstruovaného jako rychlé upínací zařízení, přičemž uvedený pohyblivý držák nástroje je zde definovánupínací deskou 5, která je vytvořena jako upínací poutko a která je otočně uložena na stacionárním přidržovacím nástroji 4 pomocí dvojice pojistných šroubů 6, jak je zřejmé z obr. 2 pro upnutý stav.

  Za tím účelem hlava 7 příslušné zajišťovací šroubky 6 vymezuje ložisko čepu v kombinaci s ložiskovým vybráním 8 upínací desky 5 a v důsledku toho je uvedená hlava přijata v uvedeném ložiskovém vybrání 8 určitýmmnožství hry. Na jedné straně osy otáčení upínací desky, která je definována pojistnými šrouby 6, je rychlá upínací páka 9 v závitovém záběru s druhou částí (5b) upínací desky 5, uvedená rychloupínací páka 9spočívající na stacionárním přidržovacím prvku 4 nástroje prostřednictvím závitového členu 10 a působením upínací síly ve spojení se zajišťovacími šrouby 6 jako opěra.

  Upínací prvek, umístěný na první části (5a) upínací desky 5, sestává výhodně ze šikmé upínací plochy 11 vymezené na jedné její straně vybráním 12, ve kterém je uložen předpjatý záchytný pásek 13tak, že vyčnívá z uvedeného vybrání 12 a je upravena pro jeho zasunutí a na své druhé straně stupňovitou částí 14, používanou pro přidržování a uložení pružného pásu materiálu 15, který je obzvláště vhodný prokterý přenáší upínací tlak na řadu ohybových razníků 16, které mohou být společně upnuty takovou upínací deskou 5, přičemž rozměry dříku nástroje mohou být odlišné, takže je rovnoměrně nanesena.

  Jak je přesněji znázorněno také ve spojení s obr. 3 a 4, záběrný pás 13, opatřený vkládacím úkosem 17, obr. 1 tak, aby se usnadnilo vložení ohýbacího razníku 16 zespoda do držáku 1 nástroje, jepředem napnutá množství listových pružin 18 ve směru záběru, přičemž pro uchycení záchytného pásu 13 je použito množství pojistných šroubů 19, přičemž tyto zajišťovací šrouby se současně používají pro upevnění jednotlivýchpředpínací pružiny 18 mezi drážkovým dílem vybrání 12 a záběrovým páskem 13 (viz obr. 4).

  Záběrný pás 13 je navíc prostřednictvím šroubu 21 spojen s úhlovou ovládací vyklápací pákou 22 v jeho středu, přičemž uvedená ovládací sklopná páka 22 je uložena v horním vybrání svěrací desky 5 tak,uvedená ovládací páka 22 je tlačena jednou rukou, záběrný pásek 13 se vrátí do vybrání 12 proti síle vyvíjené listovými pružinami 18 tak, že když je uvolněna rychlá upínací páka 9,upnutá ohýbací drážka 16 bude uvolněna z držáku 1 nástroje, načež může být vyjmuta z držáku 1 nástroje svisle směrem dolů.

  Když se upínací deska 5 uvolní a záběrný pásek 13 se uvede do činnosti (odpojený), zbytkový tlak (pro uvolnění upínací desky 5 postačuje vytvoření mezeře o velikosti 1/100 mm vzhledem k dříku nástroje)mohou být dostatečné pro držení úzkých nástrojů. To umožňuje obsluze volit mezi řadou nástrojů, které mohou být upnuty společně upínací deskou 5, požadovanou a odstranit ji.

  Pro zachycení záchytného pásu 13 je dřík 16a nástroje 16 ohýbací drážky opatřen odpovídající záběrovou drážkou 20.

  Na základě podmínek podle obr. Jak je znázorněno na obr. 1, může být ohýbaný razník nejprve uvolněn volně, ale nenápadně v držáku 1 nástroje tak, že záběrný pás 13 blokuje záběrovou drážku 20 dříku nástroje16a uvedeného ohýbacího lisu 16 a potom může být prostřednictvím upínací desky 5 upnut přes rychloupínací páku 9. Když se ohýbací razník 16 vymění, rychle se upínací páka 9 opět uvolní o čtvrtinu otáčky,přičemž ohýbací dierovač 16 bude stále držen volně v nástrojovém držáku 1 prostřednictvím záběrového pásu 13. Odstranění ohýbacího razníku 16 nebude možné, dokud nebude opět tlačena ovládací páka 22 pro ovládání. Avelmi jednoduché bezpečnostní prostředky bránící nechtěnému uvolnění ohýbacího razníku 16 z držáku nástroje po uvolnění upínacího zařízení (definovaného upínací deskou 5 a jeho otočným pohybem způsobeným upínací pákou 9)je zajištěna tak, že uvedené bezpečnostní prostředky usnadňují operace pro výměnu nástrojů, zejména v případě ohybových nebo okrajových lisů, v podstatné míře.

  Prostřednictvím nastavovacích prostředků, obsahujících šroub 3 a podlouhlého otvoru 24 v horní části stacionárního přidržovače 4 nástroje, může být také nastavena boční poloha celého horního upínacího prostředku nástroje.

  Rychlé upínací zařízení je také obzvláště výhodné vzhledem k tomu, že může být použito ve spojení s běžnými standardními nástroji, takže je také možné retrofitovat stroje, které jsou již v provozu supínacím zařízením, tj. v podstatě se upínací deskou 5.

  Nároky (6)

  1. Způsob podle nároku 1,

  1. Rychlé upínací zařízení pro upevnění obráběcího stroje na nástrojový držák, obsahující:

  (a) držák (4) nástrojů mající upínací povrch (4a);

  (b) upínací desku (5) spojenou s uvedeným držákem nástrojů pro otočný pohyb kolem osy rovnoběžné s opačným směrem a ležícím od upínacího povrchu, přičemž upínací deska je otočná mezi uvolněnou polohou pro uložení nástroje(5a) a druhá část (5b) uvedeného upínacího členu jsou sousedící a od sebe vzdáleny od uvedené upínací plochy;

(c) rychloupínací prostředky (9, 10) pro otáčení uvedené upínací desky mezi uvedenou uvolňovací a upínací polohou, přičemž když je uvedená upínací deska v uvedené uvolněné poloze a mezi obrácenou polohouupínací desku a upínací plochu, přičemž uvedený rychlospouštěcí prostředek je ovladatelný pro otáčení upínacího členu směrem ke zmíněné upínací poloze, čímž upínací nástroj upne na upínací povrch; a

  (13, 17) pro udržování obráběcího stroje v prostoru mezi uvedeným upínacím členem a uvedenou upínací plochou, když je uvedený upínací člen otočen prostřednictvím uvedených rychlospouštěcích prostředků směrem k uvedené uvolněné poloze, přičemž uvedený upínací prvekbezpečnostní holdingové prostředky zahrnující:

  (1) přidržovací prvek (13), který je připevněn k pohybu v odpovídajícím vybrání (12), který je uložen v čelní straně první části upínacího plechu pro pohyb mezi prodlouženou a zasunutou polohou vzhledem k upínací desce;

  (2) pružný prostředek (18), který normálně předepíše uvedený přidržovací člen směrem k vysunuté poloze, čímž způsobí, že zadržovací člen vystupuje se odpovídající drážkou (20) obsaženou v obráběcím nástroji; a

  (3) bezpečnostní uvolňovací páku (22) pro přemísťování zadržovacího členu směrem k uvedené zatažené poloze, čímž se uvolní uvedený obráběcí stroj pro vyjmutí z uvedeného prostoru.

   2. Rychlé upínací zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že upínací deska je otočně spojena s držákem nástroje otočným ložiskem (7).

  3. Rychlé upínací zařízení podle nároku 2, vyznačující se tím, že uvedené otočné ložisko (7) obsahuje dvě pojistné šrouby (6), přičemž uvedené šrouby procházejí odpovídajícími vybráními (8), které jsou obsaženy v upínací desce mezi první a druhoua na protilehlých stranách uvedených bezpečnostních pákových prostředků.

  4. Rychlé upínací zařízení podle nároku 2, vyznačující se tím, že upínací deska (5) dále obsahuje pružný člen (15) namontovaný v odpovídajícím zahloubení, nacházejícím se v čelní straně uvedené upínací desky, mezi uvedeným přidržovacím členem (13)a uvedeným otočným ložiskem (7), čímž se přenáší upínací tlak na obráběcí nástroje, které mají stopky různých rozměrů.

  5. Rychlé upínací zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že pružný prvek (15) je vytvořen z elastomerního materiálu.

  6. Rychlé upínací zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že jeden konec uvedeného přidržovacího členu (13) vyčnívá z uvedeného vybrání a obsahuje vkládací úkos (17) pro usnadnění vložení uvedeného přídržného členu do obráběcího nástrojedrážka.

Get A Quote
Domov
autorská práva2023 Nanjing Harsle Machine Tool Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena.