+ 86-18052080815 | info@harsle.com
Jsi tady: Domov » Podpěra, podpora » Blog » Hydraulický lis

Hydraulický lis

Zobrazení:36     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2018-06-14      Původ:Stránky

Zeptejte se

Obrázky (1)

Hydraulický lis

  21. srpna 1934. w. FERRIS El AL 1 970 999

  HYDRAULICKÁ TLAČ byla podána 31. května 1930 gwue'nfo'o WALTER FEHFHS. GEUHGE H. FUBIAN.

Patentováno 21. srpna 1934 SPOJENÉ STÁTY PATENTOVÉ ÚŘADY HYDRAULICKÉ TISK Přihláška 31.5.1930, sériové číslo 457.8888 Reklamace.

  Hydraulické lisy Oblast techniky Vynález se týká hydraulických lisů.

  Lis, na který se vynález vztahuje, má zvláště válcový válec spojený se zdrojem tlakové kapaliny, ramínkem uspořádaným ve válci a prostředky pro řízení dodávání kapaliny do válce. Kapalina působí nejprve na omezenou oblast ramene a posunuje beran s vysokou rychlostí a pak působí na větší plochu ramene a posune beran s pomalejší rychlostí, avšak se schopností vyvinout větší sílu, než byla schopna, když kapalina působila na omezenou plochu ramene.

  Cílem vynálezu je poskytnout lis, který je schopen pracovat s vysokou rychlostí.

  Dalším předmětem je snížení objemu kapaliny, která je obvykle nutná k přemisťování během provozu výkonových lisů.

  Dalším předmětem je poskytnout lis, který je robustní a kompaktní.

  Hydraulický nýtovací stroj podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, ve kterém jsou pohledy následující:

  Na obr. 1 je bokorys, částečně v řezu, ukazující provozní ventil v poloze k zachycení ramene a plunžr plný zatahován.

  Na obr. 2 je středový svislý řez, znázorňující vzpřímený beran.

  Obr. 3 je středový podélný řez znázorňující provozní ventil v poloze k posunutí beranu.

  Obr. 4 znázorňuje pohled v řezu na čáru 4-4 z obr. 1;

Obr. 5 je schematický výkres znázorňující odlišné uspořádání ramínkových válců.

  Nýtovací stroj má rám 1, válec 2 ramene nesený rámem 1 v lisech s podložkou 3, která je znázorněna integrálně s rámem 1, blokem 4 formy umístěným na podložce 3 a nesoucím lisovnici 5 a beranem 6 uspořádané ve vrtání 7 válce 2 a opatřené lisovnicí 8 pro spolupůsobení s lisovnicí 5 při pohánění nýtu 9 v dílu 10.

  Píst je na svém horním konci opatřen pístními kroužky 11, aby se zabránilo průchodu kapaliny z jedné strany na druhou a spodní část pístu se rozkládá válcovou hlavou 12, která uzavírá spodní konec válce 2.

  Horní konec válce 2 je spojen se zesilujícím válcem 13, který může být vytvořen integrálně a v jeho odstupu, jak je znázorněno na obr. 1, nebo je vytvořen odděleně, jak je znázorněno na obr. 5.

  Obr. 1 až 4. Zesilovací válec 13 obsahuje sekundární nebo zesilující beran 14, který je na svém horním konci opatřen pístními kroužky 15, aby zabránil průchodu kapaliny z jedné strany na druhou. Spodní část 16 zesilovacího ramene 14 je zmenšena v průměru, upevněna do otvoru 7 a opatřena pístními kroužky 17, aby se zabránilo průchodu kapaliny z jedné strany na druhou.

  Zesilovací beran 14 má otvor 18, který prochází skrze redukovanou část 16 a výstupní otvor 19, který je spojen s otvorem 18 a má na svém horním konci prstencové ventilové sedlo 20.

  Ventilové sedlo 20 je upraveno tak, aby bylo zachyceno ventilem 21, který je přitlačován směrem k sedadlu 20 pomocí šroubovicové tlačné pružiny 22, uspořádané mezi ventilem 21 a spodkem otvoru 19 otvoru.

  Ventil 21 je držen v sedle s sedlem 20 úhlovým vedením 23 ventilu, který je připevněn k ventilu a dosedá na horní hlavu 24 válce 2, když je píst 14 ve své horní poloze, aby udržel ventil 21 mimo záběr se svým sedlem 20 proti působení pružiny 22.

  Ramená 6 a 14 jsou ve válci 2 vratně přiváděny kapalinou přiváděnou z čerpadla 25, které je uspořádáno na konzole 26 nesené rámem 1. Čerpadlo, které může být použito, je znázorněno a popsáno v patentu č. 1 578 233, vydaném 23. března , 1926 od Waltera Ferrise.

  Přivádění kapaliny do válce 2 a odvádění kapaliny z ní je řízeno ventilem 27, který je uspořádán na straně rámu 1 a má svůj plunžer 28 spojený pomocí tyče 29 s kolenem 30, který je otočný v konzole 31 a opatřeno pružinou 32 pro přidržování plunžru ventilu 28 v poloze znázorněné na obr. 1.

  Provozní ventil 27 je připojen k čerpadlu 25 přívodním potrubím 33, jehož jeden konec je spojen s výstupním výstupem čerpadla 25 a jeho druhým koncem ve spojení s prstencovým otvorem 34 vytvořeným ve stěně ventilového válce a vratné trubky 35 a 36, ​​které spojují konce ventilového válce s přívodem čerpadla 25.

  Ventil 27 je připojen k horní části válce 13 trubkou 37, která má svůj dolní konec v komunikaci s prstencovým otvorem 38 vytvořeným ve stěně ventilového válce a I Ti ' spodní část každého konce je připojena k válci 13 pod velkou částí ramene 14 a její spodní konec je připojen k potrubí 40 ventilem s volným vratným odporem 43, který obsahuje odporový ventil 44 a ventil šachty 45 spojený paralelně .

Když jsou bloky 6 a 14 v polohách znázorněných na obr. 1 a běhoun 30 je ovládaný pro pohyb ventilového plunžru 28 do polohy znázorněné na obr. 3, kapalina je dodávána čerpadlem 25 potrubím 33 a port 34 do ventilu 27, pak přes otvor 38, trubku 37 a otvor 39 do horní části válce 13.

  Odporový ventil 44 a zpětný ventil 45 zadržují kapalinu na dně válce 13 tak, že zesilovací beran 14 je držen v nejvyšší poloze a ventil 21 je přidržován v záběru s ventilovým sedlem 20 svým vodítkem 23.

  Kapalina přiváděná do horní části válce 13 může tak procházet zesilujícím beranem 14 a vyvíjet píst 6 směrem dolů rychlým tempem, dokud lisovací hubice 8 nezapadne na nýt 9 a na něj působí předem stanovenou sílu; přičemž kapalina na dně vývrtu 7 se vrací zpět do čerpadla 25 potrubím 40, otvorem 41, ventilem 27 a potrubím 35.

Odolnost, kterou nýt 9 přenáší na pohyb lisovací formy 8 dolů, způsobuje hydraulický tlak v. válec 2 stoupá, dokud nedosáhne odpor odporového ventilu 44, který se pak otevírá, a dovoluje, aby se kapalina v dolní části válce 13 vrátila do čerpadla 25 potrubím 42, odporovým ventilem 44, potrubím 40, port 41, válec ventilu 27 a potrubí 35.

  Když se odporový ventil 44 otevře, kapalina dodaná na horní konec ventilu. válec 13 tlačí zesilovací rameno směrem dolů, dokud se vodicí ventil 23 ventilu nevysune ze záběru s válcovou hlavou 24 a dovolí ventilové pružině 22 tlačit ventil 21 proti jeho sedlu 20, jak je znázorněno na obr. 2. Kapalina v protilehlém otvoru 19 , v otvoru 18 a v horní části vrtání 7 je tedy zachycena mezi hlavou ramene 6 a ventilem 21.

  Píst 6, zesílený beran 14 a nová kapalina zachycená funkce jako jediný beran, který je posunut směrem dolů jako jednotka vysokotlakou kapalinou působící na horní konec zesilovacího ramene 14. Jelikož je beran 14 mnohem větší než průsečík 6, síla vyvíjená lisovnicí 8 je odpovídajícím způsobem zvýšena a nýt 9 je poháněn v díle 10.

  Když je nýt poháněn, pohon uvolní běhoun 30 a pružina 32 vrací plunžr ventilu 28 do polohy znázorněné na obr. 1.

  Kapalina přiváděná čerpadlem 25 k ventilu 2'7 potrubím 33 nyní prochází do dna vývrtu 7 potrubím 40 a do vývrtu 13 přes zpětný ventil 45 a potrubí 42 pro zvedání stonků 6 a 14. Kapalina ve válci 2 nad bloky 6 a 14 se vrací zpět do čerpadla 25 potrubím 37, ventilem 27 a potrubím 36. Píst a ventily jsou nyní v poloze zobrazené na obr. 1 a stroj je schopen spustit druhou operaci.

  Obr. 5 Uspořádání znázorněné na tomto obrázku je stejné jako uspořádání znázorněné na obr. 1 s tím rozdílem, že válcové válce jsou uspořádány pod úhlem mezi sebou a jsou spojeny ohnutou trubkou 46 a podobné části jsou označeny stejnými vztahovými značkami .

Redukovaná část 16 ramene 14 se rozkládá do redukované části 4 '7 válce 13, která odpovídá té části válce z obr. 1 nad beranem 6.

  Otvor redukované části 47 může být menší než otvor válce 2 a tím poskytuje větší nárůst tlaku než v uspořádání znázorněném na obr.

  Vynález, který je zde uveden, je náchylný k různým úpravám a úpravám, aniž by došlo k odchýlení se od jeho rozsahu, jak je dále nárokováno.

  Vynález je nárokován následovně:

  1. Hydraulický lis, obsahující rám, ramínkový válec a zesilovací válec nesený uvedeným rámem a vzájemně spojený s hlavním ramínkem uspořádaným v uvedeném ramínkovém válci, zesilujícím beranem uspořádaným v zesilujícím válci a majícím průchod procházející podélně prostřednictvím samo-uzavíracího ventilu uspořádaného v uvedeném průchodu pro jeho uzavření a s vodičem normálně ve spojení s hlavou zmíněného zesilovacího válce pro udržování otevřeného ventilu, s řídicím ventilem připojeným k hornímu konci zesilovacího válce a k dolní konec obou válců, zpětný ventil a odporový ventil, spojený paralelně mezi spodním koncem zmíněného zesilovacího válce a řídicím ventilem, který je zdrojem kapaliny pod tlakem, dodávací trubka pro přivádění kapaliny z uvedeného zdroje do uvedeného ventilu , vratné potrubí pro přivádění tekutiny z uvedeného ventilu do uvedeného zdroje, prostředky pro ovládání uvedeného ventilu pro připojení spodních konců uvedených válců k řečenému vratnému pi a přivádí kapalinu do horní části zmíněného válce a skrze uvedený průchod pro posunutí hlavního ramene rychlým tempem, dokud nedosáhne dostatečné odolnosti k vyvolání zvýšení tlaku v zmíněném válci, který je dostatečný k otevření uvedeného odporového ventilu a tím k uvolnění zmíněného zesilovacího ramene pohybovat směrem dolů a uzavírací ventil pro uzavírání kapaliny mezi těmito válci, přičemž kapalina dodávaná do uvedeného válce působí na horní konec zmíněného zesilovacího ramene a zvyšuje sílu vyvíjenou hlavním beranem a prostředky pro obrácení zmíněného ovládacího prvku ventil pro spojení horní části uvedeného válce s uvedeným vratným potrubím a pro přivádění kapaliny do spodního konce zmíněného ramínkového válce a přes uvedený zpětný ventil do spodního konce uvedeného zesilovacího válce pro zasunutí zmíněných válců a pro držení těchto v ohybu.

  2. Hydraulický lis obsahující válcový válec, hlavní válec uložený v uvedeném válci, zesilující válec mající větší plochu průřezu než uvedený válcový válec, a tím zpomalení postupu uvedeného zesilovacího ramene pro umožnění zmíněné hnací kapaliny . čímž dochází ke zrychlení odporu a potom se posune zesílený beran, prostředky pro zachycování kapaliny mezi uvedenými barany, přičemž celková síla vyvíjená pohyblivou kapalinou na velkou plochu zmíněného zesilovacího ramene je přenášena na zmíněný hlavní beran skrz zachycenou kapalinu a prostředek pro zasunutí oba z uvedených beranů.

  3. Hydraulický lis se sklápěcím válcem, hlavním beranem, uloženým v uvedeném válci, zesilujícím válcem majícím vrtání spojující se s válcem válce a protilehlým otvorem s větší plochou průřezu, přičemž tento ventil je opatřen prostředky pro přivádění tlakové kapaliny na jeden konec každého z uvedených válců, odporový ventil odolávající vypouštění kapaliny z vnitřního konce zmíněného protilehlé trysky, čímž se zpomalí postupování uvedeného zesilovacího ramene, aby se uvedená tlaková kapalina že hlavní beran posunuje vysokou rychlostí, dokud nedosáhne předem stanoveného odporu, a poté posune zesilovací beran, prostředky pro zachycení kapaliny mezi uvedenými barany a prostředek pro směrování tlakové kapaliny na druhý konec uvedených válců, aby se tyto tyčinky zasunuly.

4. Hydraulický lis se sklápěcím válcem, hlavním válcem umístěným v uvedeném válci, zesilujícím válcem s otvorem spojeným se zmíněným ramínkovým válcem a s protilehlým průřezem s větším průřezem, než je zmíněný ramínkový válec, a průchod procházející podélně přes něj, prostředky pro přivádění tlakové kapaliny na jeden konec každého válce, odporový ventil pro odolávání vypouštění kapaliny z horního konce zmíněného otvoru, čímž se zpomaluje postup zesílení aby umožnil uvedené tlakové kapalině posunout hlavní hlavici s vysokou rychlostí, dokud nedosáhne předem stanoveného odporu, a potom posunout zesilovací beran, ventil uspořádaný uvnitř uvedeného průchodu pro zachycení kapaliny mezi uvedenými barany a prostředek pro nasměrování tlakové kapaliny další konce uvedených válců pro zasunutí uvedených beranů.

  5. Hydraulický lis se sklápěcím válcem, opatřeným vrtáním a protilehlým otvorem, s hlavní hlavou, uloženou v uvedeném otvoru, zesilujícím beranem, uloženým v uvedeném vrtání a protilehlým otvorem, jako zdroj hnací kapaliny, prostředky pro přivádění hnací kapaliny z uvedeného zdroj pro uvedené vrtání a zmíněný výstupní otvor pro posunutí uvedených ramen, odporový ventil pro odvádění kapaliny z zmíněného protiběžného otvoru, aby tak odolal postupu uvedeného zesilovacího ramene, přičemž tato kapalina nejprve posune hlavní hlavici, dokud nedosáhne předem stanoveného odporu a poté postupuje uvedený zesílený beran, který pracuje v reakci na pohyb zmíněného zesilovacího ramene pro zachycování kapaliny mezi uvedenými barany, přičemž síla vyvíjená pohyblivou kapalinou na zmíněném zesilujícím beranu je přenášena na zmíněný hlavní beran přes uvedenou zachycenou kapalinu a prostředek pro vysunutí obou řekl beran.

  6. Hydraulický lis s válcovým válcem opatřeným vrtáním a protilehlým otvorem, hlavním pístem uloženým v uvedeném otvoru, zesilujícím talířem uloženým v uvedeném otvoru a uvedeným otvorem, prostředky pro přivádění tlakové kapaliny do zmíněného vrtání a zmíněného otvoru 7. Hydraulický lis se sklápěcím válcem, opatřeným vrtáním a protilehlým otvorem, s hlavní hlavou uloženou v uvedeném otvoru, zesilujícím beranem, uloženým v uvedeném vrtání a protilehlým otvorem a majícím průchod procházející tam pro průchod kapaliny z zmíněného otvoru do uvedeného otvoru, prostředek pro přivádění tlakové kapaliny do zmíněného otvoru k posunutí uvedených beranů, odporový ventil pro odolávání výfuku kapaliny z zmíněného protilehlého otvoru, čímž se odolává postupu posunu uvedeného zesilovacího ramene, tekutina nejprve posune hlavní hlavici, dokud nedosáhne předem stanoveného odporu, a potom posune uvedený zesílený beran, ventil řídící uvedený průchod a pracující v reakci na m vyznačující se tím, že uvedený zesilovací ramínko pro zachycování kapaliny mezi zmíněnými barany, přičemž síla vyvíjená tlakovou kapalinou na zesílený beran je přenášena do zmíněného hlavního ramene přes zachycenou kapalinu a prostředky pro přivádění tlakové kapaliny do uvedeného válce pro zasunutí uvedených beranů.

8. V hydraulickém lisu tlakový válec a plunžr, čerpadlo nastavitelné pro změnu jeho výkonu pro přivádění kapaliny pod tlakem do uvedeného válce, přičemž uvedené čerpadlo je opatřeno prostředky pro automatické udržování kapaliny na jeho tlakové straně ve vopred stanoveném maximu , vratný ventil s ručním ovládáním pro selektivní umísťování sací nebo tlakové strany čerpadla do komunikace s lisovacím válcem, zesilovač obsahující hlavu pístu a plunžr opatřený axiálním vrtáním, spojení mezi uvedeným válcem a axiálním otvorem zmíněného zesilovače píst, spojení mezi uvedeným čerpadlem a jedním koncem hlavy pístu zmíněného zesilovače, přičemž uvedené poslední pojmenované spojení a axiální vrtání zajišťují kontinuální průchod z čerpadla do válce na začátku operace, spojení mezi druhým koncem pístové hlavy zesilovače a sací strany čerpadla, zpětný tlakový ventil v uvedeném posledním pojmenovaném spojení, expanze t spojený s uvedeným čerpadlem a spojením mezi uvedeným zpětným tlakovým ventilem a zmíněným čerpadlem, přičemž tento zpětný tlakový ventil zahrnuje jednosměrný kulový ventil a ventil s pružinou, který je schopný umístit uvedený zesilovač do komunikace s expanzní nádobou a sací stranou uvedené čerpadlo, když tlak v zesilovači přesahuje předem stanovené množství během pracovního zdvihu uvedeného lisu, aby umožnil pohyb pístu zesilovače, aby podstatně zvýšil tlak na lisovacího pístu pro lisovací operaci.

WALTER FERRIS. GEORGE H. FOBIAN.

Get A Quote
Domov
autorská práva2023 Nanjing Harsle Machine Tool Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena.