+ 86-18052080815 | info@harsle.com
Jsi tady: Domov » Podpěra, podpora » Blog » Dvoubodový pohonný děrovací lis

Dvoubodový pohonný děrovací lis

Zobrazení:28     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2018-08-10      Původ:Stránky

Zeptejte se

  Obrázky (1)

Dvoubodový pohonný děrovací lis

  Popis

  U výkonových děrovacích lisů dvojitého klikového hřídele je konečný hnací hřídel normálně opatřen poháněcí klikou nebo podobným excentrickým zařízením na svém protilehlém konci nebo v jeho blízkosti. Délka této šachty představuje určité konstrukční problémy,zejména s ohledem na točivý moment, který se vyvíjí v hřídeli, když zatížení oproti klikům na protilehlých stranách je nerovnoměrné. V dosavadním stavu techniky byly navrženy různé konstrukční prostředky pro pohon obou koncůtakové dvojité klikové hřídele, avšak různé praktické námitky byly nutně tolerovány v uspořádání pohonu tohoto obecného typu.

  Předkládaný vynález poskytuje uspořádání dvojitého klikového hnacího lisu, kde jsou uspořádány jednotlivé motory, jedna pro pohon každého konce dvojitého klikového hřídele se samostatnou spojkou na každém konci klikové hřídele,spojky jsou pod společnou nebo současnou kontrolou.

  Je třeba poznamenat, že s výše uvedeným uspořádáním je vzdálenost podél klikové hřídele od bodů působení točivého momentu k bodům, kde je kroutící moment přijat a přemístěn kliky nebo excentry, relativní krátkouvzdálenost na každém konci klikové skříně. To znamená, že hlavní součásti pro přenos krouticího momentu klikové hřídele obsahují pouze relativně dlouhé délky, které leží mezi spojkami na každém konci klikové hřídele a přilehlýmikliky. Je zřejmé, že s takovým uspořádáním může být pro danou zátěž použita hřídel o menším průměru a daná tolerovatelná torzní nebo úhlová výchylka než konstrukce zahrnující delší části šachty pro přenos točivého momentu.

  Poskytování hnacích prostředků na každém konci klikového hřídele lisu síly děrování není zcela nové, ale obvykle se provádí tím, že se opačné konce klikové hřídele pohnou ze společného zadního hřídele, který naopak obdrží svůj hnací točivý momentjediný zdroj energie, v jednom místě nebo podél zadního hřídele. V takových uspořádáních jsou jakákoli nerovnost v torzním vychylování přenášena zpět a přes zpětný hřídel z jednoho konce klikové hřídele na druhou.

  U běžných dvojitých klikových lisů s kontinuálním zpětným hřídelem na obou koncích klikové hřídele způsobí jakákoli nerovnost rozložení zatížení nebo jiné faktory způsobující nerovnoměrné vychýlení klikové hřídele převod na jednom koncikloubového hřídele, aby byl uhlově posunut vzhledem k ozubení na druhém konci. Jelikož pastorek pohánějící tato ozubená kola je na opačných koncích stejné hřídele, tento torzní posun produkuje v oboupastorky, které vrhají celé nebo většinu zatížení na jednom pastorku a způsobují nerovnoměrné opotřebení. Ve skutečnosti může být úhlové přemístění ozubených klinových hřídelí tak snadno, aby bylo na jednom z pastorů umístěno záporné nebo obrácené zatížení.

  Tento stav je vyloučen v pohonných prostředcích podle tohoto vynálezu. Předcházející nevhodný stav je v patentovém spise US 2,771,790, který byl patentován 27. listopadu 1956 na dvojité klikové lisy. V jediném klikovém lisu je malá pravděpodobnosttorzní posun mezi dvěma ozubenými koly klikové hřídele. Ve skutečnosti v jednom klikovém lisu je výhoda použití samostatného pohonu pro převod na každém konci klikové hřídele zanedbatelná.

  Ve svém nejširším aspektu je tedy tento vynález tvořen převodem dvojitého klikového lisu a hnacím uspořádáním, kde jsou pro každý konec klikové hřídele uspořádány oddělené hnací motory s vhodným meziproduktempřevodovky a převodovky snižující rychlost, společně s nezávislým spojkovým mechanismem pro každý konec klikového hřídele působící přímo na klikové hřídeli, a tím spojením a odpojením klikové hřídele od zdrojů pohonutočivý moment bez připojení a odpojování nebo jinak ovlivňující mezilehlou převodovku a hřídel, který pracuje mezi zdroji energie a konce klikové hřídele. Tím dochází k přechodnému pohonu a redukci rychlosti ahřídel pracuje nepřetržitě s hnacími motory a nepodléhá přerušovanému spouštění a zastavením s klikovým hřídelem při provádění děrovacích zdvihů.

  Ve formě předkládaného vynálezu, znázorněného jako příklad, je brzda umístěna tak, aby zabrala kliková hřídel uprostřed mezi kliky, čímž se dosáhne plně vyvážené konstrukce. Zatímco velká část délkyklínový hřídel je zapojen do přenosu brzdného momentu, toto zatížení je mnohem méně v míře než zatížení při jízdě.

  Zatímco jediné provedení principů tohoto vynálezu je schematicky uvedeno v přiloženém výkresu a popsáno v následující specifikaci, je třeba chápat, že takové provedení je příkladema že principy tohoto vynálezu jsou omezeny pouze tak, jak je definováno v přiložených nárocích.

  Jediný obrázek výkresu je schematické uspořádání pohonné a trnsrnisní části dvojitého klikového děrovacího lisu uspořádaného podle jedné formy předkládaného vynálezu.

  Na výkrese číslice 10 označuje klikovou hřídel, excentrický hřídel nebo podobně, který je uspořádán v blízkosti svých protilehlých konců párem kliky 11 a 12, které obvyklým způsobem zabírají pár spojůnebo spojovací tyče (neznázorněné), které jsou uspořádány tak, aby zabíraly a otáčovaly obvyklý posuvný lis nebo beran. Klikový hřídel It) je schematicky znázorněn jako s částmi 14, 15, 16 a 17, které jsou uloženy v nosné částilisovacích rámových ložisek.

  V uspořádání podle tohoto vynálezu je uspořádán pár nezávislých hnacích motorů 20 a 21, z nichž každý je spojen pro pohon záběru s jedním koncem klikové hřídele 10 způsobem, který bude nyní popsán.

  Řídicí motor 20 se připojuje s levým koncem klikové hřídele 10, jak je vidět na obrázku, pomocí postupných hnacích a mezilehlých hřídelí 24 a 2S a hnací motor 21 se připojuje s pravým koncem klikové hřídele 10,výkres pomocí postupných hnacích a mezilehlých hřídelů 26 a 27.

Samostatné setrvačníky 3t) a 31 jsou namontovány na hnacích hřídelích 26 a 26 v uvedeném příkladu a hnací motory 2t) a 21 mají hnací spojení s hnacími hřídeli 24 a 26 pomocí pásuspojky 32 a 33, které spojují výstupní hřídele hnacích motorů 20 a 21 s setrvačníky 3 a 31.

  Hnací a mezilehlé hřídele 24 a 25 jsou spojeny s ozubeným kolem 35 a hnací a mezilehlé hřídele 26 a 27 jsou podobně spojeny s ozubením jako u 36. Mezilehlé hřídele 25 a 27 jsou opatřeny hnacími pastorkami 37 a 38,, které zabírají s hnacími ozubenými koly 39 a 4t), které jsou uspořádány koaxiálně s ohledem na klikový hřídel na jeho protilehlých koncích.

  Ozubená kola 39 a 40 jsou připevněna k volnému otáčení na klikovém hřídeli 16 a číslice 42 a 43 označují samostatné spojkové mechanismy, které zabírají mezi hnacími ozubenými koly 39 a 40 a klikovacím hřídelem 1G. Spojkaprostředky jsou pouze schematicky znázorněny na výkrese, protože jejich konstrukce a obecný typ se mohou značně lišit.

  Jako jediný příklad spojkového mechanismu vhodného pro použití v této kombinaci je možno uvést můj předchozí patent č. 2 428 336 ze dne 30. září 1947. Zatímco tento patent ilustruje spojku čelisti ovládané tlakem kapaliny,spojky 52 a 43 mohou být typu, který zahrnuje třecí spojovací plochy. V každém případě je k dispozici společná ovládací jednotka pro aktivaci spojky 42 a 43 současně, buď pro její zapojení nebo odpojení.

  Současné zapojení spojky 42 a 43 způsobí, že se kliková hřídel 10 otáčí jako jednotka s ozubenými koly 39 a 49. Po uvolnění spojky je klikový hřídel 10 rychle zatržen prostřednictvím středového brzdového mechanismu 56.může být brzdový mechanismus kontinuálně zapojeného typu, který je běžně používán v technice poháněcího lisu, nebo může být spojen se spojkami 42 a 43, které mají být zapojeny, když jsou spojky uvolněny a naopak.

  Je třeba poznamenat, že zapojení spojky 42 a 43 na protilehlých koncích klikového hřídele 10 pro nastavení pracovního děrovacího lisu při provozu aktivuje pouze samotný klikový hřídel 16 a poháněné části spojky 42 a 43. [hnací motory 20 a 21 a celá ozubená kola vedoucí k protilehlým koncům klikové hřídele 10, včetně nezávislých setrvačníků a 31, obsažených v takových ozubených soukolích, a hnacích částí spojů 42 a 43 jsou všechnyneustále běžící po celou dobu, kdy jsou hnací motory v provozu, takže setrvačnost celého řetězce převodových prvků nemusí být překonána na začátku a na konci každého pracovního cyklu činnosti razníkulisu, jako v některých známých přenosových zařízeních tohoto obecného typu.

  Navíc je třeba poznamenat, že více nebo méně nezávislé pohonné mechanismy pro každý konec klikové hřídele 10 jsou vzájemně propojeny pouze klikovým hřídelem, a proto není možné vytvářet namáhánípřes hnací uspořádání, kde se pokoušejí pohánět dva konce klikové hřídele z jedné pohonné jednotky.

  Jak již bylo uvedeno výše, spojovací mechanismy na každém konci klikové hřídele jsou uspořádány tak, aby se současně zabíraly a uvolňovaly tak, že výkon nezávislých hnacích motorů 2t a 21 je společně aplikován na opačné koncea současně je současně odpojen od klikové hřídele. Různé prostředky pro dosažení současného provozu, jako pomocí běžných elektrických ovládacích prvků a podobně, jsou v oboru dobře známy,Předkládaný vynález se týká.

  Jestliže jsou spojkové mechanismy typu pneumatického typu, který je uveden v předcházejícím patentu Munschauer, o němž bylo dříve zmíněno, bude vzduchotlakové potrubí obvykle opatřeno jediným regulačním ventilem, jako je solenoidový ventil, světve vedoucí do vzduchových komor obou spojkových mechanismů za tento společný regulační ventil.

  Ve výkresu jsou spojky 42 a 43 pneumatického typu a brzda 46 je typu uvolňování vzduchu, jak je uvedeno dříve, a jak je znázorněno například u žadatelů podle patentu č. 2,722,298. Vzduchové potrubí proovládací spoje 42 a 43 jsou označeny příslušně 66 a 61 a odvzdušňovací kanál pro brzdu 46 je označen jako 62. Tyto potrubí vedou z potrubí 63 pro přívod vzduchu, který je spojen s kondenzátory 60, 61 a 62který je otevřen, když je spínač 65 uzavřen, aby se uvedl do činnosti ovládací solenoid 66 elektromagnetického ventilu 64.

  To, co je nárokováno, je:

  1. V silovém lisu dvojitého klikového hřídele s klikovým hřídelem majícím dvojici klikových kol, umístěných axiálně mezi nimi, dvojici nezávislých elektrických hnacích motorů pro přivádění hnacího momentu k uvedenému klikového hřídeli na protilehlých stranách zmíněnéhoklikové hřídele, prostředky hnacího kola umístěné na protilehlých koncích koaxiálního klikového hřídele a spojkový mechanismus působící mezi každým hnacím kolem a příslušným koncem klikové hřídele a podobným, ale nezávislým meziproduktempřevodové a rychlostní redukční prostředky působící mezi každým hnacím motorem a každým ze spojkových mechanismů.

  2. ve výkonovém lisu dvojitého klikového hřídele, obsahujícího klikovou hřídel, mající dvojici klikových čepů umístěných v axiálním směru, dvojici nezávislých elektrických hnacích motorů pro přivádění hnacího momentu k uvedenému klikového hřídeli na protilehlých stranách zmíněnéhoklikové hřídele, hnací kola umístěná na protilehlých koncích koaxiálního klikového hřídele a spojkový mechanismus působící mezi každým hnacím kolem a příslušným koncem klikové hřídele, podobný, ale nezávislý meziproduktpřevodové a převodové prostředky pro snížení rychlosti působící mezi každým hnacím motorem a každým ze spojovacích mechanismů a brzdicí prostředky, které jsou v záběru s uvedeným klikovým hřídelem mediálně mezi uvedenou dvojicí kluků.

  3. V silovém lisu typu dvojitého klikového hřídele s klikovým hřídelem majícím dvojici klikových čepů umístěných v axiálním směru mezi nimi, pár nezávislých elektrických hnacích motorů pro přivádění hnacího momentu k uvedenému klikového hřídeli na protilehlých stranách zmíněnéhoklikové hřídele, hnací kola umístěná na protilehlých koncích koaxiálního klikového hřídele a dvojici spojkových mechanismů, z nichž každá obsahuje hnací část a poháněnou část, přičemž poháněné části spojkového mechanismu jsou připevněny k protilehlému koncikonce uvedeného klikové hřídele a hnací části jsou selektivně současně spojitelné a odpojitelné vzhledem k hnacím částem a podobné, ale nezávislé mezilehlé převodové a redukční převodové prostředky působícímezi každým hnacím motorem a každým z hnacích částí spojovacího mechanismu.

4. U silového lisu dvojitého klikového hřídele s klikovým hřídelem, majícím dvojici klikových čepů umístěných v axiálním směru axiálně, dvojice nezávislých elektrických hnacích motorů pro přivádění hnacího momentu k uvedenému klikového hřídeli na protilehlých stranách uvedenéhokliky, prostředky hnacího kola uspořádané na opačných koncích koaxiálního klikového hřídele a dvojice spojkových mechanismů, z nichž každá zahrnuje hnací část a poháněnou část, přičemž hnané části spojkového mechanismu jsou připevněny kprotilehlé konce uvedeného klikového hřídele a hnací části jsou selektivně současně spojitelné a odpojitelné vzhledem k hnacím částem, podobná, ale nezávislá mezilehlou převodová a redukční převodová hnací ústrojímezi každým hnacím motorem a každým z hnacích částí spojovacího mechanismu a brzdnými prostředky, které jsou v záběru s uvedeným klikovým hřídelem mediálně mezi uvedeným párem kliky.

  5. V lisu je uspořádán vodorovný klikový hřídel, který má dvojici kývavých prvků rozmístěných v axiálním směru, hnací ozuby na uvedeném klikovém hřídeli na svých protilehlých koncích, samostatné ozubené soukolí, z nichž každá obsahuje pastorek při hnacím záběru s jedním zhnacích převodů klikového hřídele, samostatných hnacích motorů pro samostatné ozubené soukolí a samostatných spojkových mechanismů působících mezi každým hnacím ozubením klikového hřídele a příslušným koncem klikového hřídele.

  6. V lisu je uspořádán vodorovný klikový hřídel, mající dvojicu klikových elementů rozmístěných v axiálním směru axiálně, hnací ozuby na uvedeném klikovém hřídeli na svých protilehlých koncích, samostatné ozubené soukolí, z nichž každá obsahuje pastorek při hnacím záběru s jedním zhnací kola klikového hřídele, oddělené hnací motory pro samostatné převodové ústrojí, samostatné spojkové mechanismy působící mezi každým hnacím ozubením klikového hřídele a příslušným koncem klikového hřídele apřičemž brzdné prostředky jsou v záběru s klikovým hřídelem ve středovém směru spojeny s uvedenými klikovémi prvky.

  7. V lisu je uspořádán vodorovný klikový hřídel, který má dvojici klikávacích prvků rozmístěných axiálně na sobě, hnací ozuby na uvedeném klikovacím hřídeli na svých protilehlých koncích, samostatné ozubené soukolí, z nichž každá obsahuje pastorek při hnacím záběru s jedním zhnací kola klikového hřídele, oddělené hnací motory pro samostatné ozubené soukolí, spojkovou část upevněnou ke každému hnacímu ozubenému kola a spolupracující část spojky, připevněná k uvedenému klikovacímu hřídeli přiléhajícímu ke každému z hnacích ozubených kol,přičemž části jsou současně zapadající a odpojitelné.

  8. V lisu je uspořádán vodorovný klikový hřídel mající dvojici klikových elementů rozmístěných v axiálním směru axiálně, hnací ozuby na uvedeném klikovém hřídeli na svých protilehlých koncích, samostatné ozubené soukolí, z nichž každá obsahuje pastorek při hnacím záběru s jedním zhnací kola klikové hřídele, oddělené pohonné metry pro oddělené ozubené soukolí, spojkovou část upevněnou ke každému hnacímu ozubenému kola a spolupracující část spojky připevněnou k uvedenému klikovacímu hřídeli v sousedství každého z hnacích ozubených kol,přičemž součásti jsou současně zasunutelné a odpojitelné a brzdové prostředky jsou v záběru s klikovým hřídelem ve středovém směru spojeny s uvedenými klikovémi prvky.

Get A Quote
Domov
autorská práva2023 Nanjing Harsle Machine Tool Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena.