+ 86-18052080815 | info@harsle.com
Jsi tady: Domov » Podpěra, podpora » Blog » Bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdu

Bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdu

Zobrazení:21     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2018-05-17      Původ:Stránky

Zeptejte se

 Abstraktní

  Bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdy zahrnuje světelné projektory namontované na straně spodního nosníku lisovací brzdy tak, aby se vytvořilo množství vodorovných světelných paprsků, probíhajících mezi razníkem a obrobkem, světelnými přijímači namontovanými na straně spodního svazku, takže pro přijímání světelných paprsků a detekčních prostředků namontovaných mezi světelnými přijímači a bezpečnostním obvodem a přizpůsobených pro uvedení do činnosti bezprostředně před přerušením světelných paprsků, když je razník přerušen pohybem směrem dolů, čímž se zabrání zastavení provoz lisovací brzdy.

Obrázky (1)

Bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdu

  Klasifikace

  B21D5 / 02 Ohýbání plechu po přímkách, např. k vytvoření jednoduchých křivek na lisovacích brzdách bez použití upínacích prostředků.

  Popis

 POZADÍ VYNÁLEZU

  1. Oblast techniky

  Bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdy a zejména opticky ovládané bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdy Oblast techniky Vynález se týká bezpečnostního zařízení pro lisovací brzdy a zejména opticky ovládaného bezpečnostního zařízení pro lisovací brzdy obsahující světelné projektory namontované na jedné straně a světelné přijímače navazující na své druhé straně tak, aby vytvořily světelné paprsky mezi razníkem obrobku, který má být ohýbán.

  2. Popis dosavadního stavu techniky

  V běžných lisovacích brzdách tělo nebo ruka obsluhy, která drží obrobek, který má být ohnut, nebo ohýbaný obrobek, přeruší světelné paprsky tak, aby optické bezpečnostní zařízení nemohlo být prakticky používáno a nebylo k dispozici žádné vhodné bezpečnostní zařízení .

  SHRNUTÍ VYNÁLEZU

  Předložený vynález byl zvažován s ohledem na výše uvedené okolnosti.

  Hlavním cílem předkládaného vynálezu je poskytnout bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdu přizpůsobené k zastavení činnosti lisovací brzdy tak, aby chránilo obsluhu před nebezpečím, když obsluha drží obrobek, který má být ohnut v oblasti, kde je odpovědný má ruku nebo prst přitisknutý mezi razníkem a obrobkem.

Dalším cílem předloženého vynálezu je poskytnout opticky ovládané bezpečnostní zařízení obsahující světelné projektory namontované na jedné straně lisovací brzdy a světelné přijímače namontované na své druhé straně tak, aby vytvořily světelné paprsky mezi razníkem a obrobkem, který má být ohýbán.

Dalším cílem tohoto vynálezu je poskytnout bezpečnostní zařízení, které může být nastaveno v závislosti na změnách výšky razníku, které vznikly při jeho výměně.

  Dalším cílem předkládaného vynálezu je poskytnout bezpečnostní zařízení obsahující prostředek pro ochranu obsluhy před nebezpečím, a to i v případě, že nedošlo k jeho úpravě v důsledku změny výšky razníku.

  V lisovací brzdě pro ohýbání obrobku mezi dolní raznicí upevněnou na spodním nosníku a razníkem namontovaným na spodní ploše sklíčidla je bezpečnostní zařízení pro lisovací brzdy podle tohoto vynálezu pro dosažení výše uvedených objektů charakterizováno obsahující světelný projekční prostředek namontovaný prostřednictvím první konzoly na jedné straně spodního nosníku; prostředky světelného přijímače namontované přes druhou konzolu na druhé straně spodního nosníku tak, aby vytvořily množství světelných paprsků, které se rozprostírají vodorovně mezi razníkem a obrobkem, který má být ohnut a umístěn v předem stanovené vzdálenosti od středové linie sestupu úder na straně obsluhy; bezpečnostní obvod, který je uzpůsoben k okamžitému zastavení provozu lisovací brzdy, když je některý z těchto světelných paprsků přerušen rukou nebo prstem obsluhy; a detekční prostředek spojený mezi uvedenými prostředky bezpečnostního obvodu a světelným přijímačem, přičemž uvedené detekční prostředky jsou upraveny tak, aby byly ovládány bezprostředně před přerušením uvedeného množství světelných paprsků, když tento razník přeruší tak, aby zabránil zastavení činnosti lisu brzda.

  V bezpečnostním zařízení podle předkládaného vynálezu výše popsaný detekční prostředek obsahuje množství prvních koncových spínačů pro detekci polohy posuvu, které jsou každý namontované na uvedeném prvním držáku nad světelným projekčním prostředkem a mají terminál a první pes, který je namontován prostřednictvím vzestupně se rozšiřující podpěry tyč na straně uvedené kluznice směřující k uvedenému prvnímu držáku tak, aby se uvedené první koncové spínače postupně používaly s pohybem zmíněného kluzného vedení směrem dolů.

  Výše zmíněný detekční prostředek má další svorku a obsahuje druhý koncový spínač pro detekci výšky razníku upevněného na předním konci první konzoly a spojený s uvedeným prostředkem bezpečnostního obvodu a druhý pes, připevněný k přednímu konci uvedeného prvního držáku podpěrná tyč tak, aby ovládala uvedený druhý omezovací spínač, když se uvedený snímek posouvá směrem dolů.

  STRUČNÝ POPIS VÝKRESŮ

  Další cíle, rysy a výhody vynálezu budou zřejmé z následujícího popisu, ve spojení s přiloženými výkresy, ve kterých:

  Obr. 1 je celkový čelní pohled na lisovací brzdu opatřenou bezpečnostním zařízením podle tohoto vynálezu a

  Obr. 2 je částečně schematický nárys vysvětlující provoz bezpečnostního zařízení.

  PODROBNÝ POPIS VYNÁLEZU

  Jedno provedení předkládaného vynálezu bude nyní popsáno s odkazem na přiložené výkresy. Na obr. 1, vztahová značka 1 označuje spodní nosník pro lisovací brzdu a 2 posuvně poháněnou jednotku nesenou bočními rámy 3 vzpřímenými od dolního nosníku 1, přičemž uvedená posuvná hnací jednotka 2 má volně svisle pohyblivý posuvný nebo horní nosník 4 namontovaný pod ním. Na horní plochu spodního nosníku 1 je připevněna dolní vrstva 5, zatímco na spodní část šoupátka 4 je připevněna horní forma nebo razidlo 6, takže obrobek vložený nebo umístěný mezi horní a dolní razidla může být podroben předem určená ohybová práce.

V takto vytvořené lisovací brzdě jsou vertikálně probíhající vodicí členy 1a a 1b pevně připevněny k oběma koncům spodního nosníku 1 a první a druhé konzoly 7 a 8 jsou namontovány na vodicí členy la a lb tak, pohybovat svisle podél druhé. Vertikální pohyby shora uvedených konzol 7 a 8 jsou prováděny prostřednictvím nastavovacích šroubů 7a a 7b pevně připevněných k vodicím členům la a lb, nosné členy 8c a 8d jsou zasazeny do šroubů 7a a 7b a podpěr spodní čelní plochy konzol 7 a 8 a matice 8a a 8b se závitovým záběrem s nastavovacími šrouby 7a a 7b a podpírajícími nosnými členy 8c a 8d. Na konzolu 7 jsou uspořádány například tři sestavy projektorů světla 91, 92 a 93, zatímco na konzolu 8 jsou osvětlení 111, 112 a 113 protilehlé k projektorům 91, 92 a 93. [ že všechny uvedené světelné projektory jsou všechny připojeny k zdroju energie (není zobrazen), takže mohou vysílat světlo směrem k přijímačům světla 111, 11. 2 a 113 tak, že tvoří tři řady světelných paprsků 121, 122 a 123 podél linie sestupu razníku 6 a v polohách umístěných v předem stanovené vzdálenosti δ od středové linie sestupu na straně obsluhy. Dále jsou výše uvedené světelné přijímače připojeny k prostředku 20 bezpečnostního obvodu, který je přizpůsoben k okamžitému zastavení činnosti lisovací brzdy, když světelné paprsky vysílané světlými projektory 91, 92 a 93 nemohou dosáhnout jednoho nebo více z světelné přijímače 111, 112 a 113; to znamená, že jeden nebo více světelných paprsků 121, 122 a 123 je nebo je něco přerušeno. Výše zmíněný bezpečnostní obvod 20 je dále spojen s detekčním prostředkem, například se třemi sadami prvních koncových spínačů 131, 132 a 133 pro detekci polohy posuvu namontované na konzolu 7. Koncové spínače 131, 132 a 133 jsou upraveny , když je uvedeno do provozu, otevřít výše uvedený bezpečnostní okruh bezprostředně předtím, než razník 6 přeruší světelné paprsky 121, 122 a 123 tak, aby se zabránilo zastavení lisovací brzdy v normálním stavu. Dále je pák 15 přizpůsobený pro ovládání koncových spínačů 131, 132 a 133 nastavitelně připevněn k čelní ploše kluzné vložky 4 na boku prvního držáku 7 prostřednictvím horní podpěrné tyče 16.

  Dále je v horní části první konzoly 7 upevněn detektor výšky vyvrtávače, například koncový spínač 18. Dalším nastavitelným nastavením na přední konec nosné tyče 16 je pes 19, který slouží k aktivaci koncový spínač 18. Tento koncový spínač 18 detektoru výšky děrování je spojen s výše uvedeným bezpečnostním obvodem.

  Ovládání takto vytvořené lisovací brzdy bude nyní vysvětleno s odkazem na obr. 2.

  Když je požadováno ohýbání obrobku nebo ploché desky "A" jak je znázorněno čárkovanými čarami na obr. 2 je držen operátorem na spodní lisovnici 5 a razník 6 se může pohybovat směrem dolů společně se skluzem 4. Při pohybu dolů 6 směrem dolů bezprostředně předtím, než je horní světelný paprsek 121 přerušován razníkem Na obr. 6 je horní koncový spínač 131 detektoru posuvné polohy ovládán psem 15, čímž se otevírá bezpečnostní obvod. Výsledkem toho je, že i když razník 6 přeruší světelný paprsek 121 po něm, bezpečnostní zařízení není provedeno tak, aby lisová brzda mohla pokračovat v činnosti. Podobným způsobem, bezprostředně předtím, než razník 6 přerušuje světelné paprsky 122 a 123, jsou koncové spínače 132 a 133 ovládány tak, aby otevřely bezpečnostní obvod a znemožnily jeho činnost, čímž umožnily, aby lisová brzda pokračovala ve své činnosti. Tudíž razník 6 dosáhne svého spodního úvratu, přičemž provede ohýbací práce obrobku "A". mezi horním a spodním razidlem 5 a 6. Jestliže během pohybu dolního posunu razníku 6 například některý z světelných paprsků 121 až 123 přeruší ruka nebo prst řidiče před aktivaci jakéhokoliv z koncové spínače 131, 132 a 133 psa 15, je výše uvedený bezpečnostní obvod nastaven tak, aby okamžitě zastavil lisovací brzdu a tím zajistil bezpečný provoz obsluhy.

V případě, že obsluha zapomněla na nastavení polohy psa 15 bez ohledu na skutečnost, že razník 6 byl nahrazen jiným razníkem, který má zvýšenou výšku, předtím, než jsou koncové spínače 131, 132 a 133 aktivovány příslušně pes 15, nahrazený razník přeruší světelné paprsky 121, 122 a 123, čímž přinutí lisovací brzdu zastavit její činnost. Proto musí operátor nastavit polohu psa 15 před opětovným zahájením ohýbání s vyměněným razníkem, který má zvýšenou výšku.

  Naopak, když obsluha zapomněla na nastavení polohy psa 15 bez ohledu na skutečnost, že razník 6 byl nahrazen jiným razníkem, který má nižší výšku, značně před tím, než vyměněný razník prochází světelnými paprsky 121, 122 a 123, koncové spínače 131 až 133 jsou ovládány psem 15, čímž se otevírá bezpečnostní obvod a činí účinek světelných paprsků 121, 122 a 123 mimo provoz. Proto i když je ruka obsluhy umístěna mezi razníkem a obrobkem tak, že přeruší jakýkoli světelný paprsek 121, 122 a 123, lisovací brzda bude pokračovat v jeho činnosti. Za účelem ochrany obsluhy před tímto rizikem je uspořádání provedeno tak, že když se posuvná deska 4 pohybuje směrem dolů, je koncový spínač 18 detektoru výšky děrovacího ústrojí ovládán psem 19, čímž se uzavře nebo se uvede do činnosti bezpečnostní obvod a okamžitě se zastaví činnost lisovací brzda.

  Zatímco vynález byl popsán a ukázán se zvláštním odkazem na výhodné provedení, bude zřejmé, že by mohly být možné varianty, které by spadaly do rozsahu tohoto vynálezu, který není zamýšlen jako omezující, s výjimkou, jak je definováno v následujících nárocích .

  Nároky (3)

  1. Způsob podle nároku 1,

  1. V lisovací brzdě pro ohýbání obrobku mezi spodním razidlem, uloženým na spodním nosníku lisovací brzdy, a razníkem namontovaným na spodní straně šoupátka, bezpečnostní zařízení obsahující světelný projekční prostředek namontovaný přes první konzolu na jedné straně dolního nosníku; prostředky světelného přijímače namontované přes druhou konzolu na druhé straně spodního nosníku tak, aby vytvořily množství světelných paprsků, které se rozprostírají vodorovně mezi razníkem a uvedeným obrobkem, přičemž uvedené světelné paprsky jsou umístěny v předem stanovené vzdálenosti od středové linie sestupu uvedený úder na straně obsluhy; bezpečnostní obvod, který je uzpůsoben k okamžitému zastavení provozu lisovací brzdy, když některý z těchto světelných paprsků je přerušený rukou nebo prstem obsluhy; a detekční prostředek spojený mezi uvedenými prostředky bezpečnostního obvodu a prostředkem pro přijímání světla, přičemž uvedené detekční prostředky jsou upraveny tak, aby byly ovládány bezprostředně před přerušením uvedeného množství světelných paprsků razníkem, čímž se otevírá uvedený bezpečnostní obvod a umožňuje činnost lisovací brzdy pokračovat.

  2. Bezpečnostní zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené detekční prostředky obsahují množství prvních koncových spínačů pro detekci polohy posuvu, která je každá namontována na uvedeném prvním držáku nad projekčním světlem a má terminál a první pes, vzhůru vybíhající opěrnou tyč na boční stěně uvedeného kluzného čepu obráceného k uvedenému prvnímu držáku tak, aby se uvedené první koncové spínače postupně používaly s pohybem směrem dolů uvedeného kluzného prvku.

3. Bezpečnostní zařízení podle nároku 2, vyznačující se tím, že uvedený detekční prostředek má další svorku a obsahuje druhý koncový spínač pro zjišťování výšky raznice namontované na předním konci první konzoly a připojené k uvedenému bezpečnostnímu obvodu a druhé pes připojený k přednímu konci uvedené opěrné tyče tak, aby uvedl druhý omezovací spínač do činnosti, když se uvedený posuvný prvek posouvá směrem dolů.

Get A Quote
Domov
autorská práva2023 Nanjing Harsle Machine Tool Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena.